ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR.

Information om ångerrätt

Vi vill uppmärksamma köparen på följande rättigheter.

Ångerrätt:

Avtalet är ett distansavtal, därför informerar vi dig om ångerrätten enligt följande:

du kan lämna tillbaka den levererade varan utan angivande av skäl inom två veckor genom att skicka tillbaka varan. Fristen börjar löpa tidigast när du erhåller varan. Endast vid varor som inte kan skickas som paket, dvs. skrymmande gods, kan återlämningen även deklareras genom en skriftlig begäran om återtagande per brev, fax eller e-post. För att fristen ska hållas, räcker det med att skicka varan eller begäran om återtagande i tid. Returen sker alltid på vår bekostnad och risk. Returen eller begäran om återtagande ska skickas till:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden

Vid begäran om återtagande hämtas varan hos dig.

Om du utnyttjar din ångerrätt:

Vid en giltig retur ska båda parters emottagna värden återlämnas och ev. erhållen nytta (t. ex. bruksfördelar) lämnas tillbaka. Vid en försämring kan ersättning för värdet begäras. Detta gäller inte om varans försämring uteslutande beror på att den provats - så som det skulle ha varit möjligt vid köp i en affär. För övrigt kan du undvika skyldigheten att ersätta värdet av försämringen av varan genom att inte ta varan i bruk som din egendom och underlåta allt som påverkar värdet.

Slut på informationen om ångerrätt.

Allmänna affärs- och leveransvillkor

I. Allmänt

Ulrich BRUNNER GmbH erbjuder i sin iron dog-webbshop fristående kaminer av gjutjärn och rostfritt stål tillverkade i Tyskland under märket Eiserner Hund/iron dog samt tillbehör mm. för dessa. Expedieringen av kundorder sker antingen direkt via Ulrich BRUNNER GmbH eller via en Iron Dog-återförsäljare i din region. Detta framgår redan vid beställningen i iron dog-webbshopen.

Genom att använda denna webbplats accepterar du de allmänna affärsvillkoren som bindande och giltiga. Du intygar att du inte använder eller vill avtala några egna eller i enskilda punkter motstridiga allmänna affärsvillkor.

II. Erbjudande

På denna webbplats hittar du erbjudanden för fristående kaminer av gjutjärn och rostfritt stål av märket Eiserner Hund/iron dog och/eller tillbehör mm.

Med din beställning lämnar du ett erbjudande om köp av de av dig önskade varorna och mängderna, ett accepterande från vår sida sker genom en orderbekräftelse per e-post.

Om det inte finns någon iron dog-återförsäljare i din region, så är Ulrich BRUNNER GmbH din enda avtalspartner. Om det finns en iron dog-återförsäljare i din region, så expedieras din beställning via denna iron dog-återförsäljare. I så fall ingås köpeavtalet mellan dig och den valda iron dog-återförsäljaren. U. BRUNNER GmbH uppträder i detta fall endast som inkassopartner och sköter därför faktureringen.

III. Priser - fakturering

I priserna ingår vid var tid gällande lagstadgad mervärdesskatt. Förpackning och transportkostnader redovisas och beräknas separat.

För dig gäller det pris som gäller och visas vid tidpunkten för din beställning.

Tillsammans med orderbekräftelsen skickar vi även vår faktura. Denna förfaller vid ingång och ska betalas till Brunner GmbH genom överföring till det angivna kontot. Varan levereras efter inkommen betalning resp. tillhandahålls för avhämtning hos iron dog-återförsäljaren.

Eventuellt önskade tjänster, som leverans, anslutning till skorstenen samt tillbehör offereras och faktureras direkt av iron dogs återförsäljare på deras regionala säljvillkor.

IV. Leverans – leveranstider

Leveranstidpunkten resp. den möjliga avhämtningstidpunkten hos iron dog-återförsäljaren i din region bekräftas av oss per e-post.

Om säljaren dröjer med leveransen har du rätt att skriftligt förelägga säljaren en bestämd skälig tilläggstid och avisera att du tänker häva köpet om leverans inte sker inom denna tid.

Om anledningen till att säljaren dröjer med leveransen beror på force majeure, strejk eller andra oförutsebara hinder, ska en skälig förlängning av fristen medges.

V. Riskövergång

Risken går över på kunden vid överlämnandet till speditionsfirman resp. när kunden hämtar varan hos iron dog-återförsäljaren.

VI. Garanti

Vi garanterar att den sålda varan vid tidpunkten för riskövergången är fri från material- och tillverkningsfel.

Vid fel i varan har du rätt att begära att felet avhjälps. Endast om detta är omöjligt eller har misslyckats eller sker med oskäligt dröjsmål, kan du kräva prisnedsättning eller häva köpet.

VII. Datalagring

Du känner till och är införstådd med att vi lagrar nödvändiga personuppgifter på datamedia för att kunna expediera ordern.

Du samtycker uttryckligen till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. Självklart behandlar vi lagrade personuppgifter konfidentiellt. Inga kunduppgifter vidarebefordras eller säljs till tredje part. Bankdata lagras av säkerhetsskäl inte.

Samtliga förlopp sker med beaktande av den tyska dataskyddslagen samt dataskyddslagen för telekommunikation.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, varvid detta gäller fr.o.m. tidpunkten för återkallandet. I detta fall förbinder vi oss att omedelbart radera dina personliga data. Om leveransen inte har utförts ännu, sker raderingen efter att avtalet har slutförts.

VIII. Övrigt

Vårt avtalsförhållande kräver i samtliga punkter skriftlig form, varvid det räcker med e-brev.

Allt slags tillägg till, kompletteringar eller ändringar av dessa affärsvillkor; din beställning eller vår orderbekräftelse måste likaså ske skriftligt, minst via e-post, samt måste bekräftas skriftligt av oss.

Uppfyllelseort och laga domstol, såvida du är företagare, är vårt säte. Vid tvister kan du emellertid också lämna in en anmälan till din domstol.

Det tecknade avtalet fortsätter att gälla även om enskilda bestämmelser skulle vara ogiltiga eller strida mot gällande lagstiftning. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en giltig, som i görligaste mån uppfyller den ogiltiga bestämmelsens ekonomiska syfte.

För detta avtal gäller uteslutande tysk materiell rätt. Internationella köplagen (CISG) gäller inte.

Status: 2007-03-02

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP