VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.

Poučenie o vrátení

Chceli by sme kupujúceho upozorniť na to, že mu prináležia nasledovné práva.

Právo na odstúpenie:

Uzatváraná zmluva je zmluva o vrátení tovaru, z tohto dôvodu dostávate nasledovné poučenie o vrátení:

Prijatý tovar môžete vrátiť bez uvedenia dôvodov do dvoch týždňov zaslaním tovaru späť. Lehota začína plynúť najskôr s prijatím tovaru, len pri tovare, ktorý nie je možné poslať ako balík, teda pri neskladných tovaroch, môžete vrátenie prehlásiť aj prostredníctvom žiadosti o vzatí tovaru späť textovou formou, teda napríklad listom, faxom alebo e-mailom. Na zachovanie lehoty postačuje včasné odoslanie tovaru alebo žiadosti o vzatie tovaru späť. V každom prípade sa spätné zaslanie uskutočňuje na naše náklady a riziko. Spätná zásielka alebo žiadosť o vzatie tovaru späť sa musí uskutočniť na:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden

V prípade žiadosti o vzatie tovaru späť bude tovar vyzdvihnutý u Vás.

Následky zrušenia:

V prípade účinného vrátenia musia byť vzájomne prijaté plnenia vrátené, aby sa prípadné vydané využité pôžitky (napr. úžitkové výhody) vrátili. Pri poškodení tovaru môže byť požadovaná náhrada hodnoty. To neplatí, ak je poškodenie tovaru možné vyvodiť výhradne na základe jeho otestovania - ako by Vám to bolo možné napríklad na predajni. V ostatných prípadoch môžete povinnosti náhrady hodnoty zabrániť tak, že ako vlastník nezačnete tovar používať a nebudete vykonávať nič, čo ovplyvňuje jeho hodnotu.

Koniec poučenia o vrátení.

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

I. Všeobecné

Spoločnosť Ulrich BRUNNER GmbH vo svojom on-line obchode iron dog ponúka samostatné pece z liatiny a ušľachtilých kovov vyrobené v Nemecku pod značkou Eiserner Hund / iron dog (Železný pes) ako aj o.i. príslušenstvo k nim. Realizácia zákazníckej zákazky sa pritom uskutočňuje buď prostredníctvom spoločnosti Ulrich BRUNNER GmbH priamo alebo prostredníctvom partnera iron dog vo Vašej oblasti. Toto je zrejmé už počas objednávky on-line obchode iron dog.

S použitím tejto internetovej stránky akceptujete nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky ako záväzné a platné. Vyhlasujete, že nechcete používať ani dohodnúť žiadne vlastné VOP odporujúce našim v celku alebo v jednotlivých bodoch.

II. Ponuka

Na tejto internetovej stránke nájdete ponuky samostatných pecí zo zliatiny a ušľachtilých kovov značky Eiserner Hund / iron dog (Železný pes) a/alebo príslušenstva a pod.

S realizáciou objednávky dávate ponuku na kúpu Vami požadovaného tovaru a množstva, prijatie z našej strany sa uskutoční potvrdením objednávky e-mailom.

Ak sa vo Vašom regióne nenachádza žiadna partnerská prevádzka iron dog, je Vaším jediným zmluvným partnerom Ulrich BRUNNER GmbH. Ak sa vo Vami zvolenom regióne nachádza partnerská prevádzka iron dog, zrealizuje sa Vaša objednávka prostredníctvom tejto partnerskej prevádzky. V tomto prípade sa realizuje kúpna zmluva medzi Vami a zvolenou partnerskou prevádzkou iron dog. Spoločnosť U. BRUNNER GmbH v tomto prípade vystupuje len ako inkasný partner a preto vystavuje faktúru.

III. Ceny – vystavenie faktúry

Ceny obsahujú príslušnú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Balenie a náklady na prepravu sú znázorňované a účtované samostatne.

Pre Vás platí cena platná a zobrazená v okamihu Vašej objednávky.

S potvrdením zákazky dostanete našu faktúru. Táto je splatná v okamihu doručenia a musí byť firme Brunner GmbH zaplatená na uvedený účet. Objednaný tovar bude po prijatí platby uvoľnený na expedovanie, resp. pripravený na vyzdvihnutie na partnerskej prevádzke iron dog.

Prípadne požadované služby, ako dodanie, pripojenie na komín ako aj príslušenstvo sú ponúkané a zúčtovávané priamo s partnermi iron dog za ich regionálnych podmienok.

IV. Dodanie – dodacie časy

Dodací termín resp. možný termín vyzdvihnutia u partnera iron dog vo Vašej oblasti bude z našej strany potvrdený e-mailom.

Ak by dodací termín nebol dodržaný, ste oprávnení písomne stanoviť primeranú dodatočnú lehotu s pohrozením odmietnutia zásielky a po jej neúspešnom uplynutí odstúpiť od zmluvy.

Ak bolo nedodržanie dodacej lehoty spôsobené vyššou mocou, pracovným štrajkom alebo inými nepredvídateľnými prekážkami, musí sa lehota primerane predĺžiť.

V. Prechod rizík

Riziko prechádza na zákazníka s odovzdaním špedícii resp. po vyzdvihnutí tovaru zákazníkom u partnera iron dog.

VI. Ručenie

Ručíme, že zakúpený tovar je v čase prechodu rizík bez materiálových a výrobných chýb.

V prípade nedostatkov máte nárok na opravu; len ak je táto nemožná alebo zlyhala alebo sa neúnosne predlžuje, môžete požadovať zníženie kúpnej ceny alebo podľa vlastného výberu odstúpiť od zmluvy.

VII. Uloženie údajov

Je Vám známe a súhlasíte s tým, že osobné údaje potrebné za účelom realizácie zákazky ukladáme na dátové nosiče.

Výslovne súhlasíte s zhromažďovaním, spracovaním a použitím Vašich osobných údajov; samozrejme zaobchádzame s Vašimi uloženými osobnými údajmi dôverne. Údaje zákazníka sa nepostupujú ani nepredávajú tretím osobám. Bankové údaje sa kvôli Vašej bezpečnosti neukladajú.

Všetky procesy sa uskutočňujú za dodržiavania Spolkového zákona o ochrane údajov ako aj Telekomunikačného zákona o ochrane údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, v tomto prípade sa zaväzujeme k okamžitému vymazaniu Vašich osobných údajov, pri ešte nezrealizovanej dodávke sa vymazanie uskutoční po uzavretí zmluvy.

VIII. Ostatné

Náš zmluvný vzťah si vo všetkých bodoch vyžaduje písomnú formu, pričom je forma e-mailu postačujúca.

Prípadné vedľajšie dohody, doplnky alebo zmeny mimo týchto obchodných podmienok, Vašej objednávky a nášho potvrdenia zákazky si taktiež vyžadujú písomnú formu, minimálne e–mailom, a naše príslušné, výslovné a náležité potvrdenie.

Miesto plnenia a miesto súdu, pokiaľ ste podnikateľom, je dohodnuté v našom sídle, avšak v prípade právnych sporov si môžeme zvoliť žalobu aj na Vašom všeobecnom sídle súdu.

Uzatvorená zmluva zostáva aj pri neúčinnosti jednotlivých ustanovení účinnou vo svojich zvyšných častiach, neúčinné ustanovenie sa nahradí takým, ktoré sa najviac približuje hospodárskemu zámeru.

Pre túto zmluvu platí výhradne nemecké hmotné právo za vylúčenia Dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

Stav: 02.03.2007

Zmeny vyhradené

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP