OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE.

Informacja o prawie do zwrotu towaru

Chcielibyśmy zwrócić uwagę kupującego na przysługujące mu następujące prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Zawierana umowa jest umową sprzedaży na odległość, z tego względu klient otrzymuje następującą informację o prawie do zwrotu towaru:

otrzymany towar można zwrócić bez podania przyczyny w przeciągu dwóch tygodni, odsyłając przesyłki. Okres ten rozpoczyna się najwcześniej w momencie otrzymania towaru. Tylko w przypadku towaru, którego nie można przesłać w formie paczki, czyli ponadgabarytowego, można wystosować pisemny wniosek o przyjęcie zwrotu, np. listem, faksem lub e-mailem. Do dochowania terminu wystarcza terminowe odesłanie towaru lub wniosku o przyjęcie zwrotu. W każdym przypadku zwrot odbędzie się na nasz koszt i nasze ryzyko. Przesyłkę zwrotną lub wniosek o przyjęcie zwrotu należy przesłać na adres:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie zwrotu towar zostanie odebrany od klienta.

Skutki dokonania zwrotu:

W przypadku skutecznego zwrotu towaru obie strony anulują wzajemnie otrzymane świadczenia i zrzekają się ew. korzyści (np. korzyści użytkowych). W przypadku pogorszenia stanu towaru kupujący może zostać zobowiązany do rekompensaty za obniżenie wartości produktu. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli pogorszenie stanu towaru wynika wyłącznie z jego sprawdzenia – tak, jak to możliwe byłoby w sklepie. Ponadto obowiązku rekompensaty z tytułu pogorszenia stanu towaru można uniknąć, nie używając towaru jak swojej własności i zaniechając wszelkich czynności obniżających jego wartość.

Koniec informacji o prawie zwrotu.

Ogólne warunki handlowe i warunki dostawy

I. Informacje ogólne

Ulrich BRUNNER GmbH oferuje dostępne w sklepie internetowym iron dog piece z żeliwa i metali szlachetnych made in EU pod marką Eiserner Hund/Iron Dog oraz akcesoria do tych pieców. Zlecenie klienta jest realizowane bezpośrednio przez Ulrich BRUNNER GmbH lub przez partnera regionalnego iron dog. Informacja ta jest widoczna podczas składania zamówienia w sklepie internetowym iron dog.

Korzystając z tej strony internetowej, klient akceptuje, że poniższe Ogólne warunki handlowe są wiążące i obowiązujące. Klient oświadcza, że nie zamierza stosować lub uzgadniać własnych, całkowicie lub w poszczególnych punktach sprzecznych Ogólnych warunków handlowych.

II. Oferta

Na tej stronie internetowej można znaleźć ofertę wolnostojących pieców z żeliwa i metali szlachetnych marki Eiserner Hund/iron dog i akcesoriów.

Składając zamówienia, klient składa ofertę kupna wybranych towarów w podanej ilości, przyjęcie zamówienia potwierdzamy e-mailem.

Jeśli w regionie klienta partner handlowy iron dog nie jest dostępny, wyłącznym partnerem umowy jest Ulrich BRUNNER GmbH. Jeśli w wybranym przez klienta regionie dostępny jest partner handlowy iron dog, zamówienie jest realizowane przez tego partnera handlowego iron dog. W takim przypadku umowa kupna dochodzi do skutku między klientem a wybranym partnerem handlowym iron dog. W takim przypadku U. BRUNNER GmbH występuje tylko jako partner inkaso i dlatego wystawia fakturę.

III. Ceny – wystawianie faktur

W cenę wliczony jest ustawowy podatek VAT. Koszty opakowania i transportu są naliczane i wyszczególniane oddzielnie.

Dla klienta obowiązuje aktualna cena wyświetlana przy składaniu zamówienia.

Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia klient otrzymuje fakturę. Faktura jest płatna po doręczeniu, kwotę należy przelać na podane konto firmy Brunner GmbH. Po otrzymaniu płatności zamówiony towar jest przekazywany do wysyłki wzgl. jest przygotowany do odebrania od partnera handlowego iron dog.

Ewentualne usługi dodatkowe, takie jak dostawa i wykonanie podłączenia do komina, oraz akcesoria są oferowane i rozliczane bezpośrednio przez partnerów handlowych iron dog na warunkach obowiązujących w danym regionie.

IV. Dostawa – czas dostawy

Termin dostawy wzgl. termin odebrania towaru od partnera handlowego iron dog w regionie klienta potwierdzamy e-mailem.

W przypadku niedotrzymania terminu dostawy klient jest uprawniony do pisemnego wyznaczenia późniejszego terminu pod rygorem odmowy przyjęcia towaru oraz do odstąpienia od umowy, jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany.

Jeśli niedotrzymanie terminu dostawy jest spowodowane działaniem siły wyższej, strajkiem lub na skutek innych niedających się przewidzieć przeszkód, termin powinien zostać odpowiednio przedłużony.

V. Przejście ryzyka

Wraz z przekazaniem towaru ryzyko przechodzi na firmę spedycyjną wzgl. po odbiorze towaru przez klienta od partnera iron dog, na klienta.

VI. Gwarancja

Gwarantujemy, że sprzedany towar w momencie przejścia ryzyka był wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

W przypadku wykrycia wad klient ma prawo do ich naprawy. Tylko wtedy, gdy jest to niemożliwe lub nie powiodło się, lub niedopuszczalnie się przedłuża, klient może domagać się obniżenia ceny zakupu bądź odstąpić od umowy.

VII. Gromadzenie danych

Klient jest poinformowany i wyraża zgodę na zapisanie przez nas na nośnikach danych swoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zlecenia.

Klient jednoznacznie zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych, które będą przez nas traktowane w sposób poufny. Dane klienta nie będą przekazywane osobom trzecim lub sprzedawane. Ze względów bezpieczeństwa dane bankowe nie są zapisywane.

Wszelkie procesy przebiegają z poszanowaniem niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych.

Klient ma w każdej chwili prawo do odwołania swojej zgody ze skutkiem na przyszłość. W takim wypadku zobowiązujemy się do natychmiastowego usunięcia danych osobowych klientach. Jeśli dostawa nie została jeszcze zrealizowana, dane zostaną usunięte po wykonaniu umowy.

VIII. Inne

Nasz stosunek umowny wymaga we wszystkich punktach formy pisemnej, przy czym wiadomość e-mail jest formą wystarczającą.

Wszelkie ustalenia dodatkowe, uzupełnienia lub zmiany zamówienia klienta lub naszego potwierdzenia zlecenia wychodzące poza niniejsze Warunki handlowe również wymagają formy pisemnej, przynajmniej w formie wiadomości e-mail, i naszego jednoznacznego ich potwierdzenia.

Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscową sądu, o ile klient jest przedsiębiorcą, ustala się w miejscu naszej siedziby. Jednakże w przypadku sporów prawnych możemy także wnieść pozew w sądzie właściwym dla klienta.

Jeżeli poszczególne postanowienia stosunku umownego są nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Nieskuteczne postanowienia zastąpione będą postanowieniami skutecznymi, najbardziej odpowiadającymi ekonomicznemu celowi umowy.

Niniejsza umowa podlega wyłącznie niemieckiemu prawu materialnemu z wyłączeniem porozumienia o międzynarodowym handlu towarami (CISG).

Stan: 02.03.2007 r.

Zmiany zastrzeżone

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP