ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN.

Informatie over teruggave

Wij willen de koper erop wijzen dat hij de volgende rechten heeft.

Herroepingsrecht:

De te sluiten overeenkomst is een overeenkomst op afstand, en daarom ontvangt u de volgende informatie over teruggave:

u kunt de ontvangen goederen zonder opgaaf van reden binnen twee weken retourneren door ze terug te sturen. Deze termijn begint ten vroegste bij ontvangst van de goederen. Alleen bij goederen die niet geschikt zijn voor pakketverzending, dus bij grote goederen, kunt u de teruggave ook kenbaar maken via een schriftelijke opdracht tot terugname, dus bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail. Voor het in acht nemen van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen of het terugnameverzoek. In ieder geval gebeurt de terugzending op onze kosten en ons risico. De retourzending of het verzoek tot terugname dient gestuurd te worden naar:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden

Bij een verzoek tot terugname worden de goederen bij u opgehaald.

Gevolgen van de retourzending:

In geval van een rechtsgeldige teruggave moeten de wederzijds ontvangen diensten worden teruggegeven om eventueel genoten gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) te restitueren. Bij een waardevermindering van de goederen kan schadeloosstelling worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van de goederen uitsluitend terug te voeren is op de controle ervan – zoals dit bijvoorbeeld mogelijk geweest zou zijn in de winkel. Voor het overige kunt u de verplichting tot schadeloosstelling voorkomen door de goederen niet als een eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten wat de waarde van het product kan beïnvloeden.

Einde van de informatie over teruggave.

Algemene handels- en leveringsvoorwaarden

I. Algemeen

Ulrich BRUNNER GmbH biedt in zijn Iron Dog onlineshop vrijstaande gietijzeren kachels, kachels van edelmetaal en toebehoren e.d. made in EU aan onder het merk Eiserner Hund / Iron Dog. Een klantopdracht wordt ofwel direct door Ulrich BRUNNER GmbH afgehandeld, ofwel door een Iron Dog partner in uw regio. Dit is al tijdens de bestelling in de Iron Dog onlineshop te zien.

Met het gebruik van deze website accepteert u de volgende algemene handelsvoorwaarden als bindend en geldig. U verklaart dat u zelf geen eigen algehele of op afzonderlijke punten tegenstrijdige AHV toepast of wilt overeenkomen.

II. Aanbieding

Op deze website vindt u een aanbod vrijstaande gietijzeren kachels en kachels van edelmetaal en toebehoren van het merk Eiserner Hund / Iron Dog.

Met de uitvoering van een bestelling doet u een aanbod tot koop van de door u gewenste goederen en in de door u gewenste aantallen, dat wij accepteren met een orderbevestiging per e-mail.

Bevindt zich in uw regio geen Iron Dog partnerbedrijf, dan is Ulrich BRUNNER GmbH uw enige contractpartner. Is in de door u geselecteerde regio een Iron Dog partnerbedrijf gevestigd, dan verloopt uw bestelling via dit Iron Dog partnerbedrijf. In dat geval komt de koopovereenkomst tot stand tussen u en het geselecteerde Iron Dog partnerbedrijf. Ulrich BRUNNER GmbH treedt in dat geval alleen op als incassopartner en stelt daarom de factuur op.

III. Prijzen - opstelling van de factuur

De prijzen zijn inclusief de desbetreffende wettelijke BTW. Verpakking en transportkosten worden steeds afzonderlijk vermeld en berekend.

Voor u geldt de prijs die op het moment van uw bestelling wordt vermeld.

Samen met de orderbevestiging ontvangt u onze factuur. Deze dient bij ontvangst betaald te worden, het betreffende bedrag dient aan de firma Brunner GmbH overgemaakt te worden op het vermelde rekeningnummer. De bestelde goederen worden na ontvangst van de betaling vrijgegeven voor verzending, dan wel bij het Iron Dog partnerbedrijf klaargezet om afgehaald te worden.

Eventueel gewenste extra diensten, zoals levering, aansluiting op de schoorsteen en plaatsing van toebehoren, worden rechtstreeks door de Iron Dog partners aangeboden tegen de plaatselijke voorwaarden en door hen afgerekend.

IV. Levering – levertijden

De leverings- resp. mogelijke afhaaltijden bij de Iron Dog partner van uw regio wordt door ons per e-mail bevestigd.

Wordt de levertermijn overschreden, dan heeft u het recht schriftelijk een redelijke uiterste levertermijn te bepalen met dreiging tot niet-afname en na het zonder resultaat verstrijken hiervan de overeenkomst te ontbinden.

Mocht het overschrijden van de levertermijn terug te voeren zijn op overmacht, arbeidsconflict of andere onvoorziene omstandigheden, dient de termijn in redelijkheid verlengd te worden.

V. Risico-overgang

Het risico gaat met overdracht aan het expeditiebedrijf dan wel na het afhalen van de goederen door de klant bij de Iron Dog partner over op de klant.

VI. Garantie

Wij garanderen dat de verkochte goederen op het tijdstip van risico-overgang vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

In geval van gebreken heeft u recht op reparatie. Alleen als dit onmogelijk of mislukt is, of onredelijk lang vertraging oploopt, kunt u een verlaging van de verkoopprijs eisen of naar wens afzien van de overeenkomst.

VII. Opslag van gegevens

Het is u bekend en u gaat ermee akkoord dat de voor de afwikkeling van de order vereiste persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen op informatiedragers.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens, vanzelfsprekend worden de opgeslagen persoonlijke gegevens door ons vertrouwelijk behandeld. Klantgegevens worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Voor uw veiligheid worden geen bankgegevens opgeslagen.

Alle handelingen gebeuren met inachtneming van de Duitse wet op gegevensbescherming en de Duitse wet op gegevenbescherming bij telediensten.

U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. In dat geval zijn wij verplicht uw persoonlijke gegevens direct te wissen, bij nog niet uitgevoerde levering worden de gegevens gewist na afloop van de overeenkomst.

VIII. Overige voorwaarden

Onze contractrelatie dient op alle punten schriftelijk te worden vastgelegd; daarvoor volstaat de vorm van e-mail.

Alle nevenafspraken, aanvullingen of wijzigingen buiten deze handelsvoorwaarden, uw bestelling of onze orderbevestiging dienen eveneens schriftelijk vastgelegd te worden, minimaal in de vorm van e-mail, en steeds uitdrukkelijk door ons bevestigd te worden.

Als plaats van nakoming en bevoegde rechtbank, indien u ondernemer bent, wordt onze vestiging gekozen, maar het staat ons ook vrij in geval van rechtsgeschillen uw algemene bevoegde rechtbank te kiezen.

De gesloten overeenkomst blijft ook bij nietigheid van afzonderlijke bepalingen in zijn overige bepalingen rechtsgeldig. De nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het zakelijk doel zo veel mogelijk benadert.

Voor deze overeenkomst geldt uitsluitend het Duitse materieel recht onder uitsluiting van het verdrag inzake internationale koopcontracten betreffende roerende zaken (CISG).

Datum: 02-03-2007

Wijzigingen voorbehouden

Facebook CONTACT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP