VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Poučení o vrácení zboží

Rádi bychom kupujícího upozornili na následující práva, která mu náleží.

Právo na odstoupení od smlouvy:

Uzavíraná smlouva představuje smlouvu uzavíranou na dálku, z tohoto důvodu obdržíte následující poučení o vrácení zboží:

Obdržené zboží můžete bez udání důvodů vrátit zasláním zboží zpět během dvou týdnů. Lhůta začíná nejdříve obdržením zboží, pouze u zboží, které nelze zaslat jako balík, tedy u neskladného zboží, můžete vrácení oznámit také žádostí o vrácení zboží v textové formě, například dopisem, faxem nebo e-mailem. K dodržení lhůty stačí včasné odeslání zboží nebo žádosti o vrácení zboží. V každém případě je zpětné zaslání realizováno na naše náklady a naše riziko. Zboží nebo žádost o vrácení zboží zašlete na tuto adresu:

Ulrich Brunner GmbH
Ofen- und Heiztechnik
Zellhuber Ring 17-18
84307 Eggenfelden
Při zaslání žádosti o vrácení zboží bude zboží u vás vyzvednuto.

Postup vrácení zboží:

V případě platného vrácení zboží je třeba oboustranně přijatá plnění poskytnout zpět, aby se vrátila zpět případná vyvozená použití (např. výhody z použití). Při zhoršení stavu zboží lze požadovat náhradu jeho hodnoty. To neplatí, když zhoršení stavu zboží výhradně souvisí s jeho testováním - jak by se vám mohlo stát třeba v prodejně. Jinak se můžete povinnosti náhrady hodnoty vyvarovat tak, že zboží nebudete užívat jako jeho vlastník a neučiníte nic, co by poškodilo jeho hodnotu.

Konec poučení o vrácení zboží.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

I. Obecně

Společnost BRUNNER GmbH nabízí ve vaší internetové prodejně iron dog samostatně stojící kamna z litiny a ušlechtilých kovů, vyrobená v Německu, pod značkou Železný pes / iron dog a jejich příslušenství atd. Vyřízení zákaznické objednávky probíhá buď přímo společností Ulrich BRUNNER GmbH, nebo také partnerem společnosti ve vašem regionu. Tyto informace jsou patrné již během objednávky v internetové prodejně iron dog.

Použitím těchto internetových stráněk přijímáte následující Všeobecné obchodní podmínky jako závazné a platné. Prohlašujete, že sami nebudete chtít použít nebo smluvit žádné vlastní celkové nebo jednotlivé body odporující VOP.

II. Nabídka

Na těchto internetových stránkách naleznete nabídky na samostatně stojící kamna z litiny a ušlechtilých kovů značky Železný pes / iron dog a/nebo jejich příslušenství.

Provedením objednávky předáváte nabídku ke koupi vámi požadovaného zboží a množství, přijetí objednávky naší společností se uskuteční potvrzením zakázky e-mailem.

Pokud se ve vašem regionu nenachází partnerský podnik iron dog, pak je vaším výhradním smluvním partnerem společnost Ulrich BRUNNER GmbH. Pokud se ve vámi zvoleném regionu partnerský podnik iron dog nachází, pak je vaše objednávka realizována prostřednictvím partnerského podniku iron dog. V tomto případě se kupní smlouva uskuteční mezi vámi a vybraným partnerským podnikem iron dog. Společnost U. BRUNNER GmbH vystupuje v tomto případě pouze jako inkasní partner a je proto uvedena na faktuře.

III. Ceny - fakturace

Součástí ceny je vždy zákonná daň z přidané hodnoty. Náklady na balení a přepravu jsou uvedeny a vypočítány vždy zvlášť.

Pro vás platí v době vaší objednávky platná, zobrazená cena.

S potvrzením zakázky obdržíte naši fakturu. Tato je splatná při obdržení a částku je třeba převést na uvedené konto firmy Brunner GmbH. Objednané zboží bude po připsání platby předáno k expedici, příp. bude připraveno k vyzvednutí v partnerském podniku iron dog.

Případné požadované služby, jako např. dodání, připojení ke komínu, a příslušenství budou nabízeny a účtovány přímo s partnery iron dog podle jejich místních podmínek.

IV. Dodání – dodací lhůty

Dodací termín, příp. možný termín vyzvednutí u partnera iron dog ve vašem okolí vám potvrdíme e-mailem.

Pokud by dodací lhůta nebyla dodržena, máte právo písemně zaslat přiměřený náhradní termín s výhružkou odmítnutí a po jejím bezúspěšném uplynutí od smlouvy odstoupit.

Pokud by bylo nedodržení dodací lhůty zapříčiněno vyšší mocí, pracovní stávkou nebo jinými nepředvídatelnými překážkami, lhůta se přiměřeně prodlouží.

V. Převod rizik

Rizika přecházejí s předáním dopravní společnosti, příp. po vyzvednutí zboží zákazníkem u partnera iron dog na zákazníka.

VI. Poskytnutí záruky

Zaručujeme vám, že prodávané zboží v době převodu rizik nevykazuje chyby materiálu nebo výroby.

V případě nedostatků máte nárok na jejich dodatečnou opravu, pouze pokud je tato nemožná nebo se nezdaří nebo se neúnosně zdrží, můžete požadovat snížení nákupní ceny nebo podle vaší volby od smlouvy odstoupit.

VII. Ukládání údajů

Je vám známo a souhlasíte s tím, že osobní údaje požadované k realizaci zakázky budou v naší společnosti uloženy na datových nosičích.

Výslovně souhlasíte se získáním, zpracováním a použitím vašich osobních údajů, s těmito uloženými osobními údaji zacházíme samozřejmě důvěrně. Žádné údaje zákazníků nejsou předávány ani prodávány třetím stranám. Bankovní údaje nejsou z důvodu vaší bezpečnosti ukládány.

Veškeré procesy probíhají za dodržení německého zákona na ochranu dat a zákona na ochranu údajů v telekomunikačních službách.

Váš souhlas můžete kdykoli s působností do budoucna odvolat, v takovém případě se zavazujeme okamžitým smazáním vašich osobních údajů, u ještě neuskutečněných dodávek proběhne smazání údajů po dokončení smlouvy.

VIII. Ostatní

Náš smluvní poměr vyžaduje ve všech bodech písemnou formu, přičemž forma e-mailu je dostačující.

Jakékoli vedlejší dohody, doplňky nebo změny mimo tyto obchodní podmínky, vaší objednávky a našeho potvrzení zakázky rovněž vyžadují písemnou formu, minimálně formu e-mailu, a naše příslušné výslovné odpovídající potvrzení.

Místo plnění a sídlo soudu, pokud jste podnikatelem, budou sjednány v našem sídle, máme také samozřejmě vůli v případě právních sporů podat žalobu na sídle vašeho obecného soudu.

Uzavřená smlouva nadále platí ve zbývajících částech také při neplatnosti jednotlivých ustanovení, neplatná ustanovení se nahradí takovými, které jsou hospodářsky nejbližší.

Pro tuto smlouvu platí pouze německé hmotné právo při vyloučení úmluvy o mezinárodním prodeji zboží (CISG).

Stav ke dni: 2. 3. 2007

Změny vyhrazeny

Facebook KONTAKT
DE BE CZ FR GR IRL IT LT NL PL SK RO RU SE JP